Algemene voorwaarden Beautysalon La Vie Pure

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen schoonheidsspecialiste en de cliënt waarop Beautysalon La Vie Pure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen Beautysalon La Vie Pure

Beautysalon La Vie Pure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Beautysalon La Vie Pure zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3. Producten

Huidverzorgingsproducten worden uitsluitend teruggenomen indien het een fabricagefout betreft of cliënt aantoonbaar een negatieve bijwerking ondervind bij correct gebruik en deze kan onderbouwen met een doktersverklaring.

 
4. Afspraken behandelingen
Bij verhindering dient een afspraak minstens 48 uur van te voren worden afgezegd, dit kan telefonisch of per e-mail.
Mocht je hier niet aan voldoen, dan zal er 25% van de kosten van de geboekte behandeling in rekening worden gebracht. Bij verhindering binnen 24 uur zal dit 50% zijn. Bij annulering, zonder afmelding van uw kant, ben ik helaas genoodzaakt om 100% van de geboekte behandeling in rekening te brengen. U ontvangt daartoe een betaalverzoek via whatsapp.
 

4. Betaling

Beautysalon La Vie pure vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of door middel van pinnen te voldoen.

 

5. Geheimhouding

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

6. Aansprakelijkheid

Beautysalon La Vie Pure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, allergieën, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Beautysalon La Vie Pure is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.Beautysalon La Vie Pure heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur, producten of iets dergelijks beschadigd.

 

7. Klachten

Indien de behandeling niet bevalt kan de cliënt een klacht binnen een week indienen. 
Beautysalon La Vie Pure zal dan reageren binnen 2 dagen. 
De cliënt dient Beautysalon La Vie Pure de mogelijkheid te geven met een oplossing te komen, Beautysalon La Vie Pure is niet verplicht geld terug te geven.

 

8. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de beautysalon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft beautysalon La Vie Pure het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

9. Recht

Op elke overeenkomst tussen Beautysalon La Vie Pure en de Klant is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.